Nieuwe verkoop expositie Harm Kasma

Snein 12 juny os. om 15 oere: iepening eksposysje skilderijen fan Harmen Bouke Kasma, doarpen fan de âlde gemeente Frjentsjerteradiel en fan sigeunerinnen. De skilderijen fan alle doarpen hat Harmen makke foar de Stichting Yeb Hettinga Skoalle yn Furdgum en binne by opbod te keap. De eksposysje duorret oant en mei septimber 2022.

Komme jimme ek efkes del? De skilderijen binne wer prachtich! It museum is elts wykein iepen fan 13 – 17 oere ôf troch de wike foar groepen fan tenminste 8 minsken op ôfspraak. Fan de foarige eksposysje fan alle doarpen fan Barradiel, binne de doarpen Easterbierrum en Pietersbierrum allinnich noch te keap!

—– Nederlandse vertaling —–
Zaterdag 12 juni as. om 15:00: opening expositie schilderijen van Harmen Bouke Kasma, dorpen van de oude gemeente Franekeradeel en van zigeunervrouwen. De schilderijen van alle dorpen heeft Harmen gemaakt voor de Stichting Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum en zijn per opbod te koop. De expositie duurt tot en met september 2022.

Komen jullie ook even langs? De schilderijen zijn weer prachtig! Het museum is elk weekend geopend van 13:00-17:00 of doordeweeks voor groepen van tenminste 8 personen op afspraak. Van de overige expositie van alle dorpen van Barradeel, zijn de dorpen Oosterbierum en Pietersbierum alleen nog te koop!

[Toegevoegd op 13-06-2022] Afgelopen zaterdag is de opening van de expositie van Harmen Kasma feestelijk gevierd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *