Nije AED by the Yeb Hettinga Skoalle

Peter Lorwa fan Doarpsbelang Tsjummearum/Furdgum pleatste in nije AED by de Yeb Hettinga Skoalle yn Furdgum. Dit omdat de âlde AED hast 11 jier âld is en it adfys is om se te ferfangen nei 10 jier. Gemeente Waadhoeke finansiert de ferfanging fan AED’s âlder as tsien jier.

Der binne noch wol mear boargerhelpferlieners nedich. En in training is ek belangryk at jo net boargerhelpferliener wurde wolle. It kin eltsenien oerkomme dat immen yn syn/har omjouwing in hertstilstân oerkomt. Jo witte dan yn elts gefal hoe’t jo handeltje moatte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *