Waadhoeke Fietstocht

Sneon 2 septimber is de Waadhoeke Fietstocht

Tusken 10 en 12 oere wurdt de musikale omlisting by it Yeb Hettingamuseum yn Firdgum fersoarge troch it “Orkest voor Zieken en Zeevarenden” . By goed waar fansels bûten. Komme jimme ek efkes lâns ? De kofje stiet klear om 10 oere en fan in oere as 11 ôf ek de broadsjes knakworst. Alles tbf it museum!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *